ไม้ดอกไม้ประดับ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี

ในหลวง;เศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรทฤษฎีใหม่;ไม้ดอกไม้ประดับ;ห…